Reply To: Kandidaadiküsitlus KOV-i valimiste raames

#1749
Madis Messimas
Participant

Kas olete teadlik(ud), et aladelt, mis alates 2008 aasta jaanuari seisuga on bioloogiliselt elu- ja liigirikkad alad, sõltumata nende tänasest staatusesest või seisundist, ei tohi pärineda taastuvenergia allika tooraine?

Kas pooldate seisukohta, et asulates ja linnades paiknevad pikaealised haljasalad, puhkealad ja pargid annavad kogukondadele stabiilsustunde ning turvatunde (rahutunde), suurendades heaolu?

Kas olete teadlik, et  ühise eesmärgina tuleb  CO2 sidujate arvukust tõsta ja iga raie või liigi- ja elurikaste alade majandamine suurendab hoopis CO2 eraldumist ja seda ei asenda istutatud noorendikud või istandikud, sest oletatav samaväärse koguse CO2 seotus saavutatakse alles võrdse aja pärast, mis oli raiutud puude vanus?

Kas olete teadlik, et Natura 2000 alade ja ka teiste looduskaitsealade suhtes tohib lubada üksnes neid tegevusi, mis ei mõjuta ebasoodsalt ala looduslikku seisundit ja kaitsealuste looduslikke tingimusi, nii ala siseselt kui väliselt? Et ebasoodsalt mõjuvaid tegevusi, mis on erakordselt olulised ja eluliselt tähtsad, kaaludes üles ala looduslikud väärtused, võib lubada üksnes rakendatud asendusmeetmete olemasolul Vabariigi Valitsuse loal ja nende kohta esitatakse EL-i Komisjonile teavituskiri või küsitakse eelnevat arvamust?

Kas olete teadlik, et tõhus kaitse ei seisne lihtsalt olemasoleva säilitamises, vaid loodusliku olemasoleva seisundi säilitamises või loodusliku seisundi taastamises, mis on tõhusa kaitse esmane etapp?

Kas olete nõus seisukohaga, et inimestele oluliste eesmärkide saavutamiseks on alati võimalik leida viisid, millega säilitatakse looduskeskkond või selle osa, mis moodustab koos inimese poolt looduga iga kord ainulaadse, tervikliku ja jätkusuutliku lahenduse?