Kandidaadiküsitlus KOV-i valimiste raames

Viewing 8 reply threads
 • Author
  Posts
  • #1748
   Linda-Mari Väli
   Keymaster
   • Eesti Metsa Abiks

   Kohalike omavalitsuste valimised on juba rohkem kui ukse all, seetõttu on viimane aeg saata välja kandidaadiküsitlused, saamaks paremat infot KOV valimistel kandideerivate poliitikute seisukohtadest looduskaitselistes küsimustes ning teavitamaks kõnealustest seisukohtadest ka valijaid.

   Seega mõtlesime siin metsanduskojas (kuhu kuulume hetkel mina EMA-st ja Piret Räni PEM-ist, kuid ootame väga ka uusi liikmeid! Metsanduskotta kuulumise soovi korral kirjutage mulle lindamari@eestimetsaabiks.ee), et paneksime kokku lühikese küsitluse, mille saadaksime kõigi kandideerivate erakondade fraktsioonidele, paludes neil küsitlused oma erakonnast KOV-i valimistel kandideerivatele poliitikutele edasi saata. Tahaksime teha asjale sellise IT-lahenduse, et kõik vastused ilmuksid jooksvalt kandidaadiküsitluse infot koondavale internetilehele. Iseküsimus on, kuidas kandidaadiküsitlust kõigile valimisliitudele ja nö vabadele kandidaatidele efektiivselt edastada. Seetõttu on kõik võrgustiku liikmed oodatud küsitlust erakonnavälistele kandidaatidele edasi saatma, sest terviklikku ülevaadet selliste kandidaatide kontaktiinfo kohta on väga keerukas saada.

   Panen siia omalt poolt kaks küsimust, mille kandidaadiküsitluse jaoks välja mõtlesin – ootan kõigi ettepanekuid nende täiendamise osas, samuti uusi küsimusi! Tahaksime Piretiga hiljemalt reedeks (24.09) küsimused nö lukku lüüa, et saaksime selle juba järgmisel nädalal fraktsioonidele edasi saata!

   KANDIDAADIKÜSITLUS:

   *Ees- ja perekonnanimi:
   *Valimispiirkond:
   *Erakond ja/või valimisliit:

   1)     Kas seisate rohealade kaitse ja looduskeskkonna hoidmise eest, kui küsimuse all on lageraied ja muu intensiivne metsamajanduslik tegevus omavalitsusüksuses elevate inimeste kodumetsades, kaitsealadel, rohevõrgustikus ja looduslikes pühapaikades?

   2)     Kas seisate uute looduskaitsealade moodustamise ees kohaliku omavalitsuse seni kaitsmata rohevõrgustiku osades ja oluliste ökoloogiliste väärtustega aladel?

  • #1749
   Madis Messimas
   Participant

   Kas olete teadlik(ud), et aladelt, mis alates 2008 aasta jaanuari seisuga on bioloogiliselt elu- ja liigirikkad alad, sõltumata nende tänasest staatusesest või seisundist, ei tohi pärineda taastuvenergia allika tooraine?

   Kas pooldate seisukohta, et asulates ja linnades paiknevad pikaealised haljasalad, puhkealad ja pargid annavad kogukondadele stabiilsustunde ning turvatunde (rahutunde), suurendades heaolu?

   Kas olete teadlik, et  ühise eesmärgina tuleb  CO2 sidujate arvukust tõsta ja iga raie või liigi- ja elurikaste alade majandamine suurendab hoopis CO2 eraldumist ja seda ei asenda istutatud noorendikud või istandikud, sest oletatav samaväärse koguse CO2 seotus saavutatakse alles võrdse aja pärast, mis oli raiutud puude vanus?

   Kas olete teadlik, et Natura 2000 alade ja ka teiste looduskaitsealade suhtes tohib lubada üksnes neid tegevusi, mis ei mõjuta ebasoodsalt ala looduslikku seisundit ja kaitsealuste looduslikke tingimusi, nii ala siseselt kui väliselt? Et ebasoodsalt mõjuvaid tegevusi, mis on erakordselt olulised ja eluliselt tähtsad, kaaludes üles ala looduslikud väärtused, võib lubada üksnes rakendatud asendusmeetmete olemasolul Vabariigi Valitsuse loal ja nende kohta esitatakse EL-i Komisjonile teavituskiri või küsitakse eelnevat arvamust?

   Kas olete teadlik, et tõhus kaitse ei seisne lihtsalt olemasoleva säilitamises, vaid loodusliku olemasoleva seisundi säilitamises või loodusliku seisundi taastamises, mis on tõhusa kaitse esmane etapp?

   Kas olete nõus seisukohaga, et inimestele oluliste eesmärkide saavutamiseks on alati võimalik leida viisid, millega säilitatakse looduskeskkond või selle osa, mis moodustab koos inimese poolt looduga iga kord ainulaadse, tervikliku ja jätkusuutliku lahenduse?

    

  • #1750
   Linda-Mari Väli
   Keymaster
   • Eesti Metsa Abiks

   Väga head küsimused, Madis, tänud! Räägime Piretiga läbi ja lisame küsitlusele 🙂

  • #1770
   Silver Sillak
   Participant

   Väga hea idee, Linda-Mari! Pakun välja veel ühe küsimuse: kas seisate rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmise, kohaliku kogukonna huvide ja maavarade heaperemeheliku kasutamise eest, kui küsimuse all on kaevandamisalade planeerimine?

   • #1771
    Linda-Mari Väli
    Keymaster
    • Eesti Metsa Abiks

    Väga hea küsimus, Silver, aitäh ja läheb käiku!

  • #1772
   Piret Räni
   Participant
   • Kas te seisate selle eest, et üldplaneeringutes määrata kõrgendatud avalike huviga aladele (KAH alad) raiepiirangud, mis välistavad lageraie?
   • Kas te pooldate raierahu kehtestamist teie piirkonna metsades?
  • #1773
   Piret Räni
   Participant
   • Kuidas te suhtute uute kohalike kaitsealade loomisesse?
   • Kui te peate valima mõne tuttava ettevõtja huvide ja keskkonnakahjudest hoidumise vahel, kumma te valite?
  • #1775
   Linda-Mari Väli
   Keymaster
   • Eesti Metsa Abiks

   Kandidaadiküsitlusankeet on valmis ja nähtav ning jagatav siit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv6rqim9loXshu3Ovy0SgFs5ZianJzQa0e4CcHuC5vXSkJOw/viewform?usp=sf_link

   Tänan kõiki, kes kaasa töötasid. Nüüd saadan küsitluse laiali, aga igaks juhuks ütlen, et kõik võivad seda huvipakkuvatele kandidaatidele veel lisaks saata – mida rohkem palutakse kandidaatidel vastata, seda suurem on kindlasti ka vastamisaktiivsus.

   Oktoobri teisel nädalal hakkame vastuseid avalikustama ning teeme selle baasil ka nn valimisfoori, mida oma võrgustikes jagada.

   Hoian siinset foorumiosa kampaania edasiste arengutega kursis!

  • #1800
   Linda-Mari Väli
   Keymaster
   • Eesti Metsa Abiks

   Metsakaitsja valimiskompass on nüüd lõpuks üleval: http://www.metsakaitsja-valimiskompass.ee

   Tänud kõigile, kes kaasa lõid! Lisaks meie võrgustiku Raulile aitas IT lahendusega ka Loomuse arendaja 🙂

   Jõudu edaspidiseks!

  • #1876
   Teresa
   Participant
   • greenpeace

   Soovin, et poliitikute vaated oleksid kooskõlas nende tegevusega pärast valimisi 😉

   • This reply was modified 1 year, 7 months ago by Teresa.
Viewing 8 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.